Paramparaa – The Tradition Continues…

   అమావాస్య – 30/05/2022  సోమవారం

శ్రీ వేంకటచలాధీశం శ్రియాధ్యా సితవక్షసమ్|

శ్రిత చేతన మందారం శ్రీనివాస మహం భజే||

రెండు సార్లు ఆచమనం ,ప్రాణాయామం.

అస్మత్‌  గురుభ్యో నమ:

శ్రీమాన్‌ వేంకట  నాధార్యః  కవితార్కిక కేసరి!

వేదాంతాచార్య  వర్యోమే సన్నిదత్తాం సదాహృది .!!

గురుభ్య:  తత్‌గురుభ్యశ్చ  నమోవాకం  అధీమహీ వృణీమహేచ, తత్రాద్యౌ  దంపతీ  జగతాంపతీ స్వశేష  భూతేనమయ  స్వీయైః.   సర్వపరిచ్చదైః విధాతుం ప్రీతం ఆత్మానమం దేవః  ప్రక్రమతే స్వయం.

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్బుజం!

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నో పశాన్తయే.!!

యస్యద్విరద విక్త్రాద్యాః  పారిషద్యాః  పరశ్శతమ్‌!

విఘ్నం నిఘ్నంన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే.!!

ప్రాచీనావీతి

హరి ఓం తత్  శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద అస్యశ్రీ భగవతః  మహా పురుషస్య శ్రీవిష్ణో రాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్దే, శ్రీశ్వేత వరాహ కల్పే వైవశ్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమే పాదే, జమ్బూద్వీపే  భారత వర్షే, భరతఖండే, శకాబ్దే  మేరోః, దక్షిణే పార్శ్వే, అస్మిన్ వర్తమానే, వ్యవహారికే  ప్రభవాది, షష్ఠ్యాః సంవత్సరాణం మద్యే..శుభకృత్ నామ సంవత్సరే  ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ వృషభ మాసే  కృష్ణ పక్షే  అమావాస్యాం పుణ్యతిధౌ  ఇందువాసర   రోహిణి నక్షత్ర యక్తాయాం ,శ్రీ విష్ణుయోగ  శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ  ఏవంగుణ విషేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం అమావాస్యాం పుణ్య తిథౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా శ్రీ మన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం

(కావేరీ నదీ తీరే ప్రణవాకార విమానచ్చాయాయాం శ్రీరంగనాయకీ సమేత శ్రీరంగనాథ స్వామి సన్నిధౌ)   (సువర్ణముఖీ నదీతీరే ఆదివరాహక్షేత్రే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే ఆనందవిమానచ్చాయాయాం శ్రీ పద్మావతీ నాయకీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సన్ని ధౌ) ( సత్యవ్రతక్షేత్రే పుణ్యకోటి విమానచ్చాయాయాం శ్రీ పేరుందేవీ నాయకీ సమేత శ్రీ దేవాది రాజ స్వామి సన్నిధౌ )……..గోత్రాణాం ……శర్మాణాం వసురుద్ర ఆదిత్య స్వరూపాణం అస్మత్‌ పిత్రు పితామహ, ప్రపితామహణాం, సపత్నీకాణాం.,…. గోత్రాణాం …..శర్మాణాం( తల్లిగారి నాన్న, తాతా ,ముత్తాత) మాతుః   పిత్రు, పితామహ, ప్రపితా మహాణాం సపత్నీకాణాం వర్గద్వయ పితౄణాంచ అక్షయతృప్యర్థం    అమావాస్య దర్శ   శ్రార్ధ(శ్రాద్ధం) ప్రతినిధి  తిలతర్పణం కరిష్యే.

   సాత్విక త్యాగం

భగవానేవ  స్వనియామ్య స్వరూప స్థితి ప్రవృత్తి స్వశేషతైక రసేన, అనేన, ఆత్మనా కర్తారా స్వకీయశ్చ  ఉపకరణై  స్వఆరాధనైక, ప్రయొజనాయ, పరమపురుషః  శ్రియః, పతిః,   స్వశేష   భూతమిదం వర్గద్వయ పిత్రూణాం ఉద్దిశ్య అమావాస్య దర్శ శ్రార్ధ (శ్రాద్ధం) తిల తర్పణాఖ్యం కర్మ  స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ కారయతి.

ప్రాచీనావీతి:::: స్థలప్రోక్షణం:: అపహతా, అసురా, రక్షాగుంసి, పిశాచా, యేక్షయంతి, పృధ్వీమనూ అన్యత్రేతో గచ్చంతు యత్రై షామ్‌, గతమ్‌, మనః  ఉదీరతామవర  ఉత్పరాస -ఉనమధ్యమాః  పితరస్ సోమ్యాసః అసంయ ఈయుః  అవృకా రుతజ్ఞాస్తేనోవన్తు  పితరో హవేషు – అపవిత్ర:- పవిత్రోవా   సర్వావస్తాం ,గతోపివా, యస్మరేత, పుండరీకాక్షం, సబాహ్య  అభ్యంతర శ్శుచిః ఓం భూర్బవస్సువః  భూర్బవస్సువః భూర్బవస్సువః

పితృవర్గఆవాహనం

3దర్బలతో చేసిన 4 భుగ్నంలు ఒక పవిత్ర భుగ్నం

ఆయాత పితరః  సోమ్యాగంభీరైః  పధిబిః  పూర్వైః  ప్రజామస్మాభ్యం దదతో రయించ  దీర్ఘాయత్వంచం  శత శారదంచ  …..గోత్రాన్‌( నాన్న, తాత, ముత్తాత పేర్లు) …శర్మణః  వసురుద్ర ఆదిత్య రూపాన్‌ అస్మత్‌ పిత్రు పితామహ పితామహాన్‌ ) సపత్నీకాన్ ఆవాహయామి ఒక భుగ్నం (1) ఉంచవలెను.

ఆసనం::  సకృదాచ్చిన్నమ్‌ బర్హి రూర్ణా  మృదుస్యోసమ్‌ పితృభ్య స్త్వాభరామహ్యమ్‌ అస్మిన్  సీదంతుమే  పితరః  సోమ్యాః పితామహా ప్రపితామహాశ్చ అనుగైస్సహః.  …….గోత్రాన్   (పేర్లు).. శర్మాణం వసురుద్ర ఆదిత్య రూపాన్‌ అస్మత్‌ పిత్రు పితామహ, ప్రపితామహణాం సపత్నీకాన్ ఇదమాసనం అని (1)ఒక భుగ్నం .ఆహహనం ప్రక్కన ఉంచవవలెను)

ఇదమర్చనం అని తిలలు(నువ్వులు) చేర్చవలెను.

క్రిందమంత్రము తో తిలలు, తీర్ధమును, పితృ తీర్ధము ద్వారా భుగ్నములపై  వదలవలెను.

ఊర్జం వహన్తీమ్‌, అమృతమ్‌, ఘృతంపయః, కీలాలం, పరిసృతమ్‌ స్వదాస్థ తర్పయతుమే అస్మత పితృన్‌.

         మాతృవర్గ ఆవాహనం

ఆయాత మాతుః  పితరః  సోమ్యా గంభీరైః  పధిభిః పూర్వైః ప్రజామస్మాభ్యం దదతో రయించ  దీర్ఘాయత్వంచం  శత శారదంచ …….గోత్రాన్‌ (అమ్మగారి, నాన్న,తాతా, ముత్తాత, పేర్లు) ..శర్మణః వసురుద్ర ఆదిత్య స్వరూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతమహ, మాతుః పితామహ, మాతుః ప్రపితామహాన్ సపత్నీకాన్ ఆవాహయామి, అని  ఒక భుగ్నమును (2) వద్ద ఉంచవలెను.

ఆసనంగా::::: మరొక  భుగ్నమును (2) ఉంచ వలెను

సకృదాచ్చిన్నమ్‌ బర్హి రూర్ణా  మృదుస్యోసమ్‌ పితృభ్య స్త్వాభరామహ్యమ్‌ అస్మిన్  సీదంతుమే  పితరః  సోమ్యాః పితామహా ప్రపితామహాశ్చ అనుగైస్సహః.  …….  గోత్రాన్ (పేర్లు).. శర్మాణం వసురుద్ర ఆదిత్య రూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతుః  పిత్రు పితామహ, ప్రపితామహణాం సపత్నీకాన్ ఇదమాసనం అని (2)ఒక భుగ్నం .ఆహహనం ప్రక్కన ఉంచవవలెను)

ఇదమర్చనం అని తిలలు(నువ్వులు) చేర్చవలెను.

క్రిందమంత్రము తో తిలలు(నువ్వులు), తీర్ధమును, పిత్రు తీర్ధము ద్వారా భుగ్నములపై  వదలవలెను.

ఊర్జం వహన్తీమ్‌, అమృతమ్‌, ఘృతంపయః, కీలాలం, పరిసృతమ్‌ స్వదాస్థ తర్పయతుమే అస్మతమాతుః పితౄన్‌.

               తర్పణం

తండ్రి వర్గం ( 1వ భుగ్నంపై చేయవలెను)

(1) ఉదీరతామవర ఉత్పారాస ఉన్మద్యమాః   పితరః  సోమ్యాయసః అసుం య ఈయురవృకా ఋతజ్ఞస్తే నోఅవన్తు  పితరో హవేషు..  గోత్రాన్.. శర్మ… (నాన్నపేరు) వసురూపాన్‌ అస్మత్‌ పితౄన్‌ స్వధానమస్తర్పయామి.

2. అంగీరసో నః  పితరో నవగ్వా అథార్వాణో భృగవః  సోమ్యాసః  తేషాం వయం సుమతౌ  యజ్ఞ యానామ్‌ అపిభద్రే సామనసే స్వామ… గోత్రాన్ శర్మ (నాన్న పేరు) వసురూపాన్‌ అస్మతపితౄన్‌ స్వధానమః తర్పయామి.

(3) ఆయన్తుః నః  పితరః  మనోజవసః  అగ్ని ష్వాత్తాః  పధిబిర్  దేవయానైః  అస్మిన్‌ యజ్ఞే స్వధయా మదన్తు  అతిభృవన్తు తే అవన్త్యస్మాన్‌.. గోత్రాన్… శర్మ (నాన్నపేరు) వసురూపాన్‌ అస్మత్ పితౄన్‌ స్వధానమః  తర్పయామి.

పితామహ (నాన్నగారి తండ్రి) ::: (1 వభుగ్నంపైన)

(1) ఉర్జమ్‌ వహన్తీరమృతమ్   ఘృతం పయః  కీలాలమ్‌ పరిసృతమ్‌ స్వధాస్థ తర్పయతుమే అస్మత్ పితౄన్‌.. గోత్రాన్. శ….(తాతగారిపేరు) రుద్రరూపన్‌ అస్మత్‌ పితామహాన్  స్వధానమః తర్పయామి

(2) పితృభ్యః స్వధావిభ్యః స్వధానమః పితామహేభ్యః స్వదావిభ్యః స్వధానమః ప్రపితామహేభ్యః స్వధావిభ్యః స్వధానమః అక్షన్ పితరః గోత్రాన్.. శ…..(తాత గారి పేరు) రుద్రరూపాన్ అస్మత్ పితామహాన్ స్వధా నమః తర్పయామి.

(3) యే చేహ పితరో యేచనేహ యాగుంశ్చ విద్మయాగుం  ఉచన ప్రవిద్మ అగ్నే తాన్‌ వేద్ద యదితే జాతవేదః  తయా ప్రత్తగమ్‌ స్వదయా మదన్తి గోత్రాన్  ..శర్మ( తాతా) రుద్రరూపాన్‌ అస్మత్‌ పితామహాన్‌ స్వధానమః తర్పయామి

ప్రపితామహాః (ముత్తాత) 1) భుగ్నంపై (1 ) మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి  సింధవః  మాధ్వీర్నః  సన్తు  ఓషదీః ….. గోత్రాన ..శర్మణ (ముత్తాతపేరు) ఆదిత్య రూపాన్‌ అస్మత్‌ ప్రపితామహావ్‌ స్వదానమః. తర్పయామి

(2) మధు నక్తము తోషసి మధుమత్‌ పార్ధివగుం రజః  మధు ద్యౌరస్తునః  పితా….  గోత్రాన్ శర్మణ (ముత్తాత) ఆదిత్యరూపాన్‌ అస్మత్‌ ప్రపితామహాన్‌ స్వధానమః తర్పయామి.

(3) మధుమాన్నో వనస్పతిః  మధుమాగుం  అస్తుసూర్యః, మాధ్వీ ర్గా వోభవన్తునః గోత్రాన్ …. శర్మణః ( ముత్తాత) ఆదిత్యరూపాన్‌ అస్మత్‌ ప్రపితామహన్‌ స్వధానమః  తర్పయామి.

పిత్రువర్గస్త్రీలు:::::  అమ్మగారు…. గోత్రాన్… నామ్నీ (అమ్మ ) వసుపత్నిరూపీ  అస్మత్‌ మాతుః  స్వధానమః తర్పయామి  3 సార్లు తల్లి జీవించి ఉంటే (అవ్వ, ముత్తవ్వ, వాళ్లు అత్తగారు)

నాన్నమ్మ:::::.. గోత్రాన్ నామ్నీ( నాన్నమ్మ) రుద్రరూపి అస్మత్‌ పితామహి స్వధానమః  తర్పయామి (3సార్లు)

తండ్రిగారి నాన్నమ్మ::::: (ముత్తవ్వ) ….గోత్రాన్… నామ్నీ  అస్మత్‌ ప్రపితామహి స్వధానమః తర్పయామి (3సార్లు)

జ్ఞాతులకు:జ్ఞాత జ్ఞాత పితౄన్‌ స్వధానమః  తర్పయామి(3)  జ్ఞాత, జ్ఞాత  పిత్రు పత్నీ స్వధానమః  తర్పయామి (3సార్లు)

ఉర్జంవహింతి అమృతం ఘృతం పయః  కీలాలం పరిసృతమ్‌ స్వధాస్థ తర్పయతుమే పితృన్‌ తృప్యత తృప్యత తృప్యత

     మాతమహవర్గం (2వ భుగ్నంపై)

(1) ఉదీరతామవర ఉత్పారాస ఉన్మద్యమాః   పితరః  సోమ్యాయసః అసుం య ఈయురవృకా ఋతజ్ఞస్తే నోఅవన్తు  పితరో హవేషు గోత్రాన్.. శర్మ… (అమ్మకు నాన్న) వసురూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతామహాన్ స్వధానమస్తర్పయామి.

2. అంగీరసో నః  పితరో నవగ్వా అథార్వాణో భృగవః  సోమ్యాసః  తేషాం వయం సుమతౌ  యజ్ఞ యానామ్‌ అపిభద్రే సామనసే స్యామ… గోత్రాన్ శర్మ (అమ్మకు నాన్న) వసురూపాన్‌ అస్మత్ మాతామహాన్ స్వధానమః తర్పయామి.

(3) ఆయన్తుః నః  పితరః  మనోజవసః  అగ్ని ష్వాత్తాః  పధిబిర్  దేవయానైః  అస్మిన్‌ యజ్ఞే స్వధయా మదన్తు  అతిభృవన్తు తే అవన్త్యస్మాన్‌.. గోత్రాన్ శర్మ (అమ్మకు నాన్న) వసురూపాన్‌ అస్మత్ మాతామహాన్  స్వధానమః  తర్పయామి.

మాతుః పితామహాన్  (అమ్మకు తాత) :::

(1) ఉర్జమ్‌ వహన్తీరమృతమ్   ఘృతం పయః  కీలాలమ్‌ పరిసృతమ్‌ స్వధాస్థ తర్పయతుమే అస్మత్ పితౄన్‌ గోత్రాన్  శ….( అ మ్మకు తాతగారిపేరు) రుద్రరూపన్‌ అస్మత్‌ మాతుః  పితామహాన్  స్వధానమః తర్పయామి

(2) పితృభ్యః స్వధావిభ్యః స్వధానమః పితామహేభ్యః స్వదావిభ్యః స్వధానమః ప్రపితామహేభ్యః స్వధావిభ్యః స్వధానమః అక్షన్ పితరః గోత్రాన్.. శ…..( అమ్మకు తాత గారి పేరు) రుద్రరూపాన్ అస్మత్ మాతుః  పితామహాన్ స్వధా నమః తర్పయామి.

(3) యే చేహ పితరో యేచనేహ యాగుంశ్చ విద్మయాగుం  ఉచన ప్రవిద్మ అగ్నే తాన్‌ వేద్ద యాదితే జాతవేదః  తయా ప్రత్తగమ్‌ స్వదయా మదన్తి గోత్రాన్  ..శర్మ( అమ్మకు తాతా) రుద్రరూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతుః పితామహాన్‌ స్వధానమః తర్పయామి

మాతుః ప్రపితామహాః (ముత్తాత)

(1 ) మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి  సింధవః  మాధ్వీర్నః  సన్తు  ఓషదీః ….. గోత్రాన ..శర్మణ (ముత్తాతపేరు) ఆదిత్య రూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతుః ప్రపితామహాన్    స్వధానమః. తర్పయామి

(2) మధు నక్తముతోషసి మధుమత్‌ పార్ధివగుంరజః  మధు ద్యౌరస్తునః  పితా…. గోత్ర …శర్మణ (ముత్తాత) ఆదిత్యరూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతుః ప్రపితామహాన్‌ స్వధానమః తర్పయామి.

(3) మధుమాన్నో వనస్పతిః  మధుమాగుం  అస్తుసూర్యః, మాధ్వీ ర్గా వోభవన్తునః… గోత్రాన…. శర్మణః ( ముత్తాత) ఆదిత్యరూపాన్‌ అస్మత్‌ మాతుః ప్రపితామహన్‌ స్వధానమః  తర్పయామి.

మాతృ  వర్గస్త్రీలు:::::  …. గోత్రాన్… నామ్నీ వసుపత్నిరూపిణీ   అస్మత్‌ మాతామహి  స్వధానమః తర్పయామి.  3 సార్లు

:.. గో… నామ్నీ… రుద్రరూపి అస్మత్‌ మాతుః  పితామహి స్వధానమః  తర్పయామి (3సార్లు)

….గోత్రాన్… నామ్నీ   ఆదిత్య పత్నిరూపిణి   అస్మత్‌మాతుః  ప్రపితామహి స్వధానమః తర్పయామి (3సార్లు)

జ్ఞాతులకు:::::: జ్ఞాత జ్ఞాత మాతృ పితౄన్‌ స్వధానమః  తర్పయామి(3)  జ్ఞాత, జ్ఞాత మాతృ పితృపత్నీ స్వధానమ తర్పయామి (3సార్లు)

ఉర్జంవహింతి అమృతం ఘృతం పయః  కీలాలం పరిసృతమ్‌ స్వధాస్థ తర్పయతుమే పితృన్‌ తృప్యత తృప్యత తృప్యత .

ఉపస్థానం  ప్రాచీనావీతి:::: ( లేచినిలబడి) నమావః  పితరో రసాయ, నమోవః, పితరో, శుష్మాయ,  నమోవః, పితరో జీవాయ, నమోవః, పితర, స్వధాయై  నమోవః , పితరో మన్యవే నమేవః  పితరో ఘోరాయ

పితరో న మోవ యేతస్మిన్ లోకేస్థ  యుష్మాగుం స్తేను యేస్మిన్ లేకే మాం తేను యఏతస్మిన్ లోకే స్థ యూయాంతేషాం వసిష్ఠో  భూయాస్థ యోస్మిన్ లోకేఽహంతేషాం వసిష్ఠో భూయాసం .

ఉపవీతి 3 సార్లు ప్రదక్షిణం, షాష్టాంగ నమస్కారం, అభివాదనము.

వాజే వాజే అవత వాజినో నోధనేషు అమృతా ఋతజ్ఞా! అస్యమధ్వః  పిబత మాధయద్వం తృప్తాయాత పతిభిరే దేవయానైః దేవతాభ్యః  పితృభ్యశ్చ మహాయోగి భ్య ఏవచ, నమ స్వధాయై స్వాహాయై  నిత్యమేవ నమోనమః

ప్రాచీనావీతి:: గోత్రాన్…   శర్మణ (నాన్న తాత,ముతాత్తత పేర్లు ) వసు, రుద్ర ఆదిత్య రూపాన అస్మత్‌ పితృ పితామహ, ప్రపితామహాన్‌ సపత్నీకాన్‌ యదాస్థానం ప్రతిష్ఠాపయామి అని తిలలు (నువ్వులు) చల్లవలెను.

గోత్రాన్… శర్మణ (మాతృవర్గం) అమ్మగానరి, నాన్న తాత ముత్తాత పేర్లు) వసు, రుద్ర, ఆదిత్య స్వరూపాన అస్మత్ మాతామహ, మాతు పితామహ, మాతుః ప్రపితామహాన్.  సపత్నీకాన్  యధాస్థానం ప్రతిష్ఠాపయామి అని తిలలు(నువ్వులు)  చల్లవలెను.

తరువాత భుగ్నములు అన్నింటిని విప్పి, అగ్రభాగములును ఒకటిగా చేర్చి తిల(నువ్వులు)   తీర్ధముతో క్రిందవదలవలెను.

యేషాం నపితా, నభ్రాతా.  నభందుః  నాన్య  గోత్రిణః  తేతృప్తి,  ముఖిలాయాంతు మహాత్యక్త    కుశైస్థిలైః

ఉపవీతి:::: పవిత్రము చెవిలో ఉంచుకొని ఆచమనం చేసి, పవిత్రం ముడి విప్పవేయవలెను.

భగవానేవ  స్వనియామ్య స్వరూప స్థితి ప్రవృత్తి స్వశేషతైక రసేన, అనేన, ఆత్మనా కర్తారా స్వకీయశ్చ  ఉపకరణై  స్వఆరాధనైక, ప్రయొజనాయ, పరమపురుషః  శ్రియః, పతిః,   స్వశేష   భూతమిదం వర్గద్వయ పిత్రూణాం ఉద్దిశ్య అమావాస్య దర్శ    శ్రార్ధ (శ్రాద్ధం) తిల తర్పణాఖ్యం కర్మ  స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ కారితవాన్.

 భగవాన్‌ ప్రీయతాం వాసుదేవః శ్రీకృష్ణ, కృష్ణ, కృష్ణ .

//శుభం//

Kambharajapuram Sheshadri Swami

Learn Stotras, Divya Prabandham, Sanskrit and Nithya Karma

EVENTS

Local   Temple   NRI   Pontiffs’ Tour