Paramparaa – The Tradition Continues…

Aadi Vishu Tarpana Sankalpam by Chakravarthy Ranganathan – July 2021

https://paramparaa.bandcamp.com/track/aadi-vishu-tarpana-sankalpam-july-2021

16.07.2021 – Friday– dakshiNAyana puNyakAlam [Sankalpam]

plava nAma samvathsarE, utharAyane,  greeshma rithau mithuna mAsE shukhla pakshE sapthamyaam puNyathithau brugu vAsara, hastha nakshatra yukthAyAm, asyAm sapthamyaam puNyathithau, kataka sankramaNa dakshinAyana puNyakAlE kataka sankramaNa srArdha prathinithi thila tharppaNam adhya karishyE.

Learn Stotras, Divya Prabandham, Sanskrit and Nithya Karma

EVENTS

Local   Temple   NRI   Pontiffs’ Tour